Algemene voorwaarden
Your Path 2024

1.

Door het enkele feit bij Vervaet Soetkin/ Your Path te bestellen, verklaren de klanten zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden hieronder vermeld. De algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de klant. Alle afwijkingen van huidige voorwaarden moeten uitdrukkelijk vermeld worden.

2.

De rechtsverhouding tussen Soetkin Vervaet, Weidestraat 13, 9820 Merelbeke met ondernemingsnummer BE0675 388 927 en de klant, wordt bepaald door onderhavige algemene voorwaarden. Soetkin Vervaet kan deze voorwaarden steeds wijzigen en de meest recente versie staat altijd op de website.

3. Beperkte aansprakelijkheid

De prestaties van Soetkin Vervaet bestaan uit enerzijds coaching en anderzijds het verkopen van (online) opleidingen. Tenzij anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de opleidingen producten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat Soetkin Vervaet geen garantie geeft noch verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot het vermogen van de geleverde opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen. Dit geldt ook voor coachings en coachtrajecten. Soetkin Vervaet neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband. Soetkin Vervaet levert de juiste inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie correct, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Soetkin Vervaet de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Soetkin Vervaet kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

4. Levertermijnen

Soetkin Vervaet zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers zal Soetkin Vervaet de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

5. Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van de website (www.yourpath.be) met inbegrip van de ontwerpen, concepten, creaties, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, trajecten, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Soetkin Vervaet of rechthoudende derden. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van bovenvernoemde niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Soetkin Vervaet. De klant krijgt enkel gebruiksrecht, er is geen overdrachtsrecht.

6. Aanvaarding en klachten

De inontvangstneming geldt als aanvaarding. Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de drie dagen.

7. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de aangegeven vervaldatum, op de aangeduide bankrekening, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de 3 dagen na de verzending van de factuur. In geval gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van € 75,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. Het niet-betalen van onze facturen brengt met zich mee dat alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en geeft ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren of op te schorten.

8. Annuleringsvoorwaarden

Voor coachsessies en trajecten: Voor reeds goedgekeurde offertes geldt een verbrekingsvergoeding van 30% van het totaalbedrag als het traject nog niet startte. Kreeg de klant al toegang tot online leermateriaal of ging reeds 1 coachingsessie door, bedraagt de verbrekingsvergoeding 50%. Bij niet-betaling gaat de verbrekingsvergoeding automatisch in.

Livedagen zijn nooit refundable.

Voor digitale opleidingen en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

 

9. Omgang met data

Zie privacyverklaring op www.yourpath.be.

10. Rechtsvorderingen

Voor alle rechtsvorderingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd. Het verhogingsbeding is zonder invloed op de gerechtskosten, de rechtsplegingsvergoedingen en onkostenvergoedingen.

 

Soetkin Vervaet- Your Path – januari 2024